นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ได้มีการเผยแพร่แจ้งให้บุคลากรข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทราบ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ในส่วนของประกาศเว็บไซต์สำนักงานเขต

หรือตามที่อยู่ลิ้งค์ ประกาศ