รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
1 ตุลาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565
 

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานการโยธา)

รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม)

  

รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานควบคุมอนามัย)

รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานทะเบียน)

  

รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานบริหารการการศึกษา)

รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานบริหารการคลัง)

  

รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานบริหารการจัดเก็บรายได้)

รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานบริหารและบังคับการเทศกิจ)

  

รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานปกครอง)

รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้)

  

รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานพัฒนาชุมชน)

รายงานผลการดำเนินงานรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 

(งานรักษาความสะอาด)