แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2556 - 2575) 


แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (2561 - 2565) 

แผนพัฒนาเชิงพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตย ปี 2565