รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
    - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
     - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
     - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
     - พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
     - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
     - ประมวลกฎหมายอาญา
     - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
     - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
     - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     - พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
     - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542
     - พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

พระราชกำหนด
      - พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

พระราชกฤษฎีกา
     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
     - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิด พ.ศ. 2529
     - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกในกรณีละเมิด พ.ศ. 2531

ระเบียบ
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
      - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิด พ.ศ. 2532
      - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2552

คู่มือปฏิบัติงาน
         - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 

กฎหมายจัดตั้งองค์กรและการบริหารงาน

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528


2. สภากรุงเทพมหานคร 

พระราชบัญญัติ

     - พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 

     - พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

     - พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

     - พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

     - พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 

พระราชกฤษฎีกา

     - พระราชกฤษฎีกา กําหนดเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529 

ข้อบังคับ

     - ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 

     - ข้อกําหนด คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 

     - ข้อบังคับ การประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 

ระเบียบ

     - ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2552 

     - ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ. 2556 

     - ระเบียบสภากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 

     - ระเบียบสภากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดกระทู้ถามสดเข้าระเบียบวาระการประชุม การถาม การชี้แจง หรือการตอบกระทู้ถามสด พ.ศ. 2562 

     - ระเบียบ ว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียน การนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณา วิธีพิจารณาการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณา สอบสวนของคณะกรรมการจรรยาบรรณสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 

กฎหมายอื่นๆ 

     - การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 


3. การบริหารด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การรายได้ การทรัพย์สิน และการพาณิชย์

พระราชบัญญัติ

     - พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

     - พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

     - พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 

     - พระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

     - พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     - พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

     - พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 

     - พระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 

     - พระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

     - พระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560   


กฎกระทรวง

     - กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 


ระเบียบ

     - ระเบียบ คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

     - ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561