ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รับจดทะเบียนคนพิการรายใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
image