เว็บไชต์ของสำนักงานเขตคลองเตย มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ต้องการมาติดต่อราชการในเบื้องต้น ทั้งนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ รวมทั้งประกาศต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับสำนักงานเขต ซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขต ซึ่งจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ