มาตรการในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แนวปฏิบัติในการรายงานและการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA)

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกองงานผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
คำสั่งกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ 21/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองงานผู้ตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2563

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ กรณีเรื่องลับ-ร้องเรียน ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศกองงานผู้ตรวจราชการ  เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ข้อความประชาสัมพันธ์ฯ  ตามมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น กองงานผู้ตรวจราชการ สนป.

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองงานผู้ตรวจราชการ
  


update :  03/05/2566