รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณประจำปี 2565

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณประจำปี 2564

รายละเอียดข้อมูลสรุปเรื่องลับ-ร้องเรียน ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  2563

ยอดสรุปเรื่องลับ-ร้องเรียน ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
คำสั่งกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ 21/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกองงานผู้ตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2563

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ กรณีเรื่องลับ-ร้องเรียน ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

ยอสรุปเรื่องลับ-ร้องเรียน ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2563

ประกาศกองงานผู้ตรวจราชการ  เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ข้อความประชาสัมพันธ์ฯ  ตามมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น กองงานผู้ตรวจราชการ สนป.

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองงานผู้ตรวจราชการ
  


update :  04/04/2565