คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
   

(สนป. 9)
 

นางสาววนิดา  เจียงไพศาลกุล
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

   


(สนป.17)

 


 (สนป.18)

นางอณุสรา  ชื่นทรวง
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

 

นายวิรัตน์  มนัสสนิทวงศ์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

   
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
   


(สนป.8)

 


(สนป.10)

 - ว่าง -
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

 

นางชุลีพร  วงษ์พิพัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

   


(สนป.11)

 


(สนป.16)

นางวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

 

 นางจิตรลดา  ถนอมศักดิ์
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

   


(สนป.19)

 


(สนป.20)

 นายจิระเดช  กรุณกฤตกุล
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

 

 นายปิยะ  พูดคล่อง
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

   


(สนป.21)

  

นายธนกร  ไชยศรี
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

 

 

   
ผู้ตรวจราชการสูง
   


(สนป.22)

 


(สนป.23)

นางนันทวัน  ฉัตรสกุลเพ็ญ
ผู้ตรวจราชการสูง

 

 นางสาวนราทิพย์  ผินประดับ
ผู้ตรวจราชการสูง

   


(สนป.24)

 


(สนป.25)

นางกนกพรรณ  ธีระคำศรี
ผู้ตรวจราชการสูง

 

 นายวรเศรษฐ์  วิศาลศักดิ์
ผู้ตรวจราชการสูง

   


(สนป.26)

 


(สนป.27)

 นางเอื้อจิตต์  เปลี่ยนขำ
ผู้ตรวจราชการสูง

 

 นางวิไล  เจริญชัยสกุล
ผู้ตรวจราชการสูง

   


(สนป.43)

 


(สนป.44)

นายชูชาติ  สุวรรณนที
ผู้ตรวจราชการสูง

 

 นางกฤติมา  นิ่มน้อย
ผู้ตรวจราชการสูง

   


(สนป.48)

 


(สนป.49)

 - ว่าง -
ผู้ตรวจราชการสูง

 

นางสายชล  เพชรตระหง่าน
ผู้ตรวจราชการสูง

   


(สนป.52)

 


(สนป.55)

 นายพยชน์  หาญผดุงกิจ
ผู้ตรวจราชการสูง

 

นางศิริพร  ปิยะนาวิน
ผู้ตรวจราชการสูง

   


(สนป.64)

 


(สนป.67)

นายยินยล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ตรวจราชการสูง

 

 - ว่าง -
ผู้ตรวจราชการสูง

   

* ลำดับตามเลขตำแหน่ง สนป. 


update :10/02/2566