นางชวิรดา  พิกุลแย้ม
ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ

 
     
 
 
 
 

นางอารยา  อารีประชาภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ

 

นางอาทิตยา  ไชยประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ

 
     
 
 
 
 

นางสาวพรรษมล  สุนทรวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล

 

นายฑีฆายุ  กาญจนสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

  


 

 

update :  20/03/2566