แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกองงานผู้ตรวจราชการ สนป. ประจำปี พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

การรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560

สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  


Update :  04/04/2565