กองงานผู้ตรวจราชการ  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 4 ฝ่าย/กลุ่มงาน  ซึ่งแบ่งตามกลุ่มภารกิจประจำพื้นฐานได้ดังนี้
 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานสารบรรณและธุรการทั่วไป  งานด้านเลขานุการ  งานประชุม  งานการเงิน  งบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  การควบคุมอาคารสถานที่และยานพาหนะ  งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
2. ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ
      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การช่วยอำนวยการตรวจราชการ  ร่วมตรวจราชการ  จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการ  ประสานงานด้านการตรวจราชการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
3. กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การร่วมตรวจราชการกรับผู้ตรวจราชการ  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจราชการ  จัดทำสรุปความคิดเห็น  ปัญหา  อุปสรรค  ข้อขัดแย้งและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อเสนอผู้บริหารให้ประกอบการวินิจฉัยสั่งการ  โดยประสานกับฝ่ายอำนวยการตรวจราชการและประสานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 4. ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล   
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดทำแผนและคู่มือการตรวจราชการ  ศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร  วิเคราะห์และประมวลรายงานผลการตรวจราชการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

Update :  22/2/2562