ติดต่อ:  โทร./โทรสาร 0-2225-4558
 

ทำเนียบผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

ชื่อ - สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1. นางสาวกฤษฎาพร  กุลปิยะศิริ

10 พ.ย. 2548 – 08 ก.พ. 2553

2. นางสาวแสนสุข  สตงคุณห์

09 ก.พ. 2553 – 05 ต.ค. 2554

3. นางสาวนภาภรณ์  สวัสดิมงคล

09 ก.พ. 2555 – 31 ม.ค. 2556

4. นางภรณี  เดชเจริญ

01 ก.พ. 2556 – 30 ก.ย. 2556

5. นายชลวิทย์  เชื้อหอม 
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองฯ)

01 ต.ค. 2556 – 30 มี.ค. 2558

6. นางสาวพรนภา  เมธาวีวงศ์

31 มี.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2562

7. นางรุ้งเพชร  อูมา
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองฯ)

01 ต.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2563

8. นางรุ้งเพชร  อูมา

30 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564

9. นางนทีทิพย์  จึงสมประสงค์

16 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน