อำนาจหน้าที่กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2548
_________________________________________________________________________________________

                กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคาระห์ วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฎิบัติราชการและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้

                1)  งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการประชุม การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                2)  กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และวิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและจัดทำแผน กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และทบทวนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขประสบความสำเร็จ ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง และหน่วยงานร่วม เพื่อการแปลงแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขไปสู่แผนปฎิบัติราชการของสำนักและสำนักงานเขต และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนการให้คำปรึกษา แนะนำ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                 3)  กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และวิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและจัดทำแผน กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและทบทวนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความร่มรื่น สวยงามของเมือง พื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ของเมือง การจัดการมลภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับ มูลฝอย อากาศ เสียง และน้ำเสีย ประสบความสำเร็จ ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง และหน่วยงานร่วม เพื่อการแปลงแผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ

 
************************************************************