24
ก.พ. 2566

การประชุมหารือเป้าหมายนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของหน่วยงาน ด้านสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประชุมหารือเป้าหมายนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของหน่วยงาน ด้านสิ่งแวดล้อม

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารสำนักการระบายน้ำ