26
ต.ค. 2565

การประชุมหารือร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center - UDDC)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประชุมหารือร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center - UDDC)
ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องไตรรัตน์ ชั้น 5 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล