18
ต.ค. 2565

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ Objective and Key Results (OKRs) สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ Objective and Key Results (OKRs) สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักอนามัย