11
ต.ค. 2565

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ Objective and Key Results (OKRs) สำนักสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ Objective and Key Results (OKRs) สำนักสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม