12
ต.ค. 2565

การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) คณะที่ 4

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ)
ของหน่วยงานในความรับผิดชอบกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คณะที่ 4
วันที่ 12 ตุลาคม 2565
09.00 - 10.30 น. สำนักงานเขตห้วยขวาง
10.30 - 12.00 น. สำนักงานเขตราชเทวี
13.00 - 14.30 น. สำนักงานเขตพระนคร
14.30 - 16.00 น. สำนักงานเขตป้อมปราบฯ