4
ส.ค. 2565

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ครั้งที่ 1/2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า