18
พ.ค. 2565

ประชุมหารือพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมหารือพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักสิ่งแวดล้อม
ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 2 สำนักสิ่งแวดล้อม 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)