26
พ.ค. 2565

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565  

    ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)