24
พ.ค. 2565

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล พิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดเจรจาตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักการแพทย์ และเตรียมความพร้อมนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล พิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดเจรจาตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ของสำนักการแพทย์ และเตรียมความพร้อมนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

   ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์