ศึกษาดูงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
image
     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อม นางนทีทิพย์ จึงสมประสงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าศึกษาดูงานกระบวนการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าแบบเตาเผาที่ทันสมัยแห่งแรกของกรุงเทพมหานครหรือ Waste to Energy : WTE ณ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม