การดำเนินการเยี่ยมบ้าน เป็นบริการหนึ่งที่สำคัญของศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้รับบริการสุขภาพได้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ญาติและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับบริการ สุขภาพอย่างทั่วถึงผู้รับบริการ มีความรู้ทักษะด้านสุขภาพอย่างเพียงพอต่อการดูแลตนเอง ทั้งก่อนป่วย ขณะป่วยและเมื่อฟื้นฟูสภาพหลังป่วย ตลอดจนเพื่อให้หเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนทั่วไป ทั้งยังรวมไปถึงงานป้องกันและควบคุมโรคต่างๆอีกด้วย

การฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มเป้าหมายในชุมชนโดยกายภาพบำบัด
กิจกรรมสำรวจและส่งเสริมชุมชนป้องกันเอดส์
รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

งานคัดกรองสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนทั่งไป พระภิกษุ ผู้นำศาสนา เพื่องคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรั