ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ดำเนินกิจกรรมบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ได้แก่
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการป้องกันภาวะคุกคามแก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน