เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ให้บริการเชิงรับภายในศูนย์
- ถอนฟัน
- ขุดหินปูน
- อุดฟัน

ให้บริการเชิงรุกในชุมชน
- งานส่งเสริมทันตสุขภาพ และทันตกรรมป้องกัน 
- หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่