ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ 5 มกราคม 2528 รับผิดชอบพื้นที่แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขที่ไม่มีศูนย์ฯสาขา จึงมีการทำงานเป็นทีม และมีการวางรูปแบบ ทิศทางของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นต้นแบบการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ป้องกันและควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่ สร้างวิสัยทัศน์องค์กรให้เป็นหนึ่งด้านการบริการปฐมภูมิ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อาทิ เช่น การสร้างภาพลักษณ์ทางกายภาพ การวางแผนการทำงาน การประชาสัมพันธ์ การหาเครือข่าย และการเพิ่มศักยภาพบุคลากรใช้หลักการรู้หน้าที่ของตนเอง แบ่งปัน และรับฟังความคิดเห็น การมีน้ำใจแบ่งปันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ความร่วมมือจากบุคลากรหลากหลายศูนย์ฯ ทำให้สามารถนำประสบการณ์ของตนเองมาใช้พัฒนาเพื่อเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดี
สำหรับการบริหารองค์กร มีนโยบายเพื่อให้เกิดบริการที่มีมาตรฐาน เน้นการทำงานเป็นทีม การพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง การสร้างเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พยายามดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยศูนย์บริการสาธารณสุขมีส่วนการนำองค์ความรู้ต่างๆไปสู่ประชาชน สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง การทำงานต่างๆหากบุคลากร ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมวิเคราะห์ ร่วมปรับปรุงแก้ไข จะมีจุดในการพัฒนางานอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ที่เอื้อกันทั้งผู้มารับบริการ และผู้ให้บริการ
ดังนั้นการเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ของสำนักอนามัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีเป้าหมาย กระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ และการวัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการ วิเคราะห์ข้อมูล สภาพทั่วไป จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคต่างๆ หากลยุทธ์ที่ช่วยให้ทำงานได้ง่าย คล่อง เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเน้นการเชื่อมโยงในหน่วยงาน การสื่อสารระหว่างบุคลากร การวางแผนร่วมกันทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการมีส่วนร่วม  ที่สำคัญต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง