วัน/เวลา 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-16.00
จันทร์ -ตรวจรักษาโรคทั่วไป
-คลินิกทันตกรรม
 
พักกลางวัน -บริการคลินิกฝากครรภ์
อังคาร -ตรวจรักษาโรคทั่วไป
-คลินิกทันตกรรม
-คลินิกโรคเบาหวาน

 
พักกลางวัน
-บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
พุธ -ตรวจรักษาโรคทั่วไป
-คลินิกทันตกรรม
-คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

 
พักกลางวัน -บริการคลินิกวางแผนครอบครัว
-คลินิกวัยทอง
-คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร
พฤหัสบดี -ตรวจรักษาโรคทั่วไป
-คลินิกทันตกรรม
-คลินิกโรคเบาหวาน

 
พักกลางวัน -บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
ศุกร์ -ตรวจรักษาโรคทั่วไป
-คลินิกทันตกรรม


 
พักกลางวัน -บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า