ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยทีมพยาบาลอนามัยชุมชน ศบส.๕๔