วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๐ 
ทีมพยาบาลอนามัยชุมชน ร่วมในศูนย์เด็กเล็กบลูไลท์