คลินิกสัตวแพทย์ กรุงเทพมหานคร ๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓ วัดหงส์รัตนาราม

วันเวลาที่ให้บริการ 
เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. 

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
__________________________________
 
ผู้มีสิทธิรับบริการ : ประชาชนทั่วไป 

เอกสารที่ต้องใช้เมื่อมารับบริการ : บัตรประชาชน 

หมายเหตุ เฉพาะกรณีฉีดไมโครชิพและจดทะเบียนสุข ต้องแสดงข้อมูลทะเบียนบ้าน

กิจกรรมที่ให้บริการ 
    1.ผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยงให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. (ไม่เก็บค่าบริการ)
    2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า 
             ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. และ
             เวลา 13.00 - 15.00 น. (ไม่เก็บค่าบริการ)
    3. รักษาโรคทั่วไปให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. และ
             เวลา 13.00 - 15.00 น. (ไม่เก็บค่าบริการ)

ติดต่อข้อรับบริการได้ที่ คลินิกสัตวแพทย์กรุงเพทมหานคร 5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 02-472-5895 ต่อ 109