การให้บริการ
- ตรวจการตั้งครรภ์
- บริการฝากครรภ์ (heart)
- ตรวจเลือดผู้ฝากครรภ์
- ตรวจเลือดสามีของผู้ฝากครรภ์ (มีค่าบริการ)
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลเลือด
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก

บริการฟรี  ผู้ที่มีบัตรประชาชน


วันจันทร์
เวลา ๑๓:๐๐ น.

อายุผู้ฝากครรภ์ ไม่เกิน ๓๕ ปี
อายุครรภ์ ๔ - ๑๖ สัปดาห์

ติดต่อ ชั้น ๒ ห้องทำบัตร

แนะนำเพิ่มเติม

- หากมีโรคประจำตัวหรือ แพ้ยา ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
- นำสมุดฝากครรภ์และผลการตรวจที่เกี่ยวข้อง มาด้วยทุกครั้ง​


ตรวจการตั้งครรภ์ (ตรวจปัสสาวะ)

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา ๐๘:๐๐ น.-๑๒:๐๐ น.

ก่อน เวลา ๐๗:๐๐ น. 
หย่อนบัตรใส่กล่อง
(บัตรประชาชนและบัตรศูนย์ฯ๒๙ ช่วง นุชเนตร) 
ชั้น๑......รอเรียกชื่อ 

หลัง เวลา ๐๗:๓๐ น. 
ยื่นบัตร ชั้น๑......รอเรียกชื่อ


กรณีส่งตรวจโรงพยาบาล

- อายุผู้ฝากครรภ์ เกิน ๓๕ ปี และอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี(นำผู้ปกครองไปด้วย)
- อายุครรภ์เกิน ๑๖ สัปดาห์
- มีโรคประจำตัว
- มีประวัติการแท้ง
- มีประวัติการผ่าคลอด
- ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์
- ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม
- ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง