สำนักอนามัย เลขที่ 189 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 (ดินแดง) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2203 2838
โทรสาร : 0 2203 2838

ศูนย์สายด่วนสำนักอนามัย     โทรศัพท์ : 0 2245 4964
(24 ชั่วโมง)                                                 : 09 7046 7549 

ติดตามหนังสือจากภายนอกหน่วยงานสำนักอนามัย:  0 2245 7605

E-Mail : Saraban.hd.sd@bangkok.go.th

เลขที่ตั้งอาคาร
189 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์กลาง
0 2203 2400
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
โทรศัพท์ : 0 2203 2804, 0 2245 8547
รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ : 0 2203 2801
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
0 2203 2802
รองผู้อำนวยการสำนักบริหาร
0 2203 2803