บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข
 
 

1. คลินิกโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง

2. คลินิกโรคผิวหนัง

3. คลินิกโรคเบาหวาน

4. คลินิกโรคทั่วไป

5. คลินิกวัณโรค

6. คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

7. คลินิกคลายเครียด

8. คลินิกจิตเวช

9. คลินิกสุขภาพจิต

10. คลินิกผู้สูงอายุ

11. คลินิกวัยทอง

12. คลินิกส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง

13. คลินิกเด็ก

14. คลินิกยาเสพติด

15. คลินิกหู คอ จมูก

16. คลินิกจักษุ

17. คลินิกโภชนาการ

18. คลินิกสัตวแพทย์

19. คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

20. คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ (วางแผนครอบครัว)

21. คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ (สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)

22. คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ (ฝากครรภ์)

23. คลินิกครอบครัวสมานฉันท์

24. คลินิกทันตกรรม

25. คลินิกทันตกรรมพิเศษ

26. คลินิกฝังเข็ม

27. คลินิกความดันโลหิตสูง

28. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

29. คลินิกบำบัดบุหรี่-สุรา

30. คลินิกสุขภาพสตรี