การบรรยายความรู้และทบทวนการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕        

รายชื่อผู้เข้าฟังการบรรยายฯ
เอกสารประกอบการบรรยายฯ