สำนักงาน / กอง   

สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานพัฒนาระบบสธารณสุข

กองสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

กองควบคุมโรคติดต่อ

สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

กองสุขาภิบาลอาหาร

สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข

กองทันตสาธารณสุข

กองเภสัชกรรม

กองการพยาบาลสาธารณสุข

สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

กองควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

 

   ศูนย์บริการสาธารณสุข    

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๗

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๘

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๙

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๑

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๓

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๔

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๖

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๗

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๘

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๙

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๐

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๒

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๓

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๔

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๕

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๖

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๗

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๐

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๑

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๒

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๔

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๕

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๖

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๗

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๑

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๓

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๕

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๖

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๙

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๐

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๒

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๓

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๔

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๕

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๖

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๗

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๘

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๙

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๒

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๓

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๔

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๖

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๗

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙