► คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักอนามัย (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2564) 

กระบวนการที่ 1 - 7
• บทนำ คำนำ สารบัญ กระบวนการ 1 - 7 ปี 2564 (ดาวน์โหลด)
• กระบวนการที่ 1 บริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)
• กระบวนการที่ 2 ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ (ดาวน์โหลด)
• กระบวนการที่ 3 บริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับปฐมภูมิ (ดาวน์โหลด)
• กระบวนการที่ 4 ป้องกันโรคโดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และการจัดการสุขาภิบาล (ดาวน์โหลด)
• กระบวนการที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดและด้านเอดส์ (ดาวน์โหลด)
• กระบวนการที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)
• กระบวนการที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)
• ภาคผนวก กระบวนการที่ 1 - 7 ปี 2564 (ดาวน์โหลด)

ลำดับที่คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
1คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการดาวน์โหลด
2คู่มือการปฏิบัติงานกองควบคุมโรคติดต่อดาวน์โหลด
3คู่มือการปฏิบัติงานกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดาวน์โหลด
4คู่มือการปฏิบัติงานกองทันตสาธารณสุขดาวน์โหลด
5คู่มือการปฏิบัติงานกองการพยาบาลสาธารณสุขดาวน์โหลด
6คู่มือการปฏิบัติงานกองเภสัชกรรมดาวน์โหลด
7คู่มือการปฏิบัติงานกองสร้างเสริมสุขภาพดาวน์โหลด
8คู่มือการปฏิบัติงานกองสุขาภิบาลอาหารดาวน์โหลด
9คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานชันสูตรสาธารณสุขดาวน์โหลด
10คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดดาวน์โหลด
11คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ดาวน์โหลด
12คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขดาวน์โหลด
13คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด

 

► คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักอนามัย (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2561) : คลิกที่นี่