สถิติจำนวนผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565
image

แหล่งข้อมูล: กลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร


แหล่งข้อมูล: กลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร