สถิติจำนวนผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
image

จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2561 เรียงตามจำนวนผู้ป่วย

 

แหล่งข้อมูล: กลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร


 

รายงานการให้บริการรักษาผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2561


 

ดาวน์โหลด : คลิก