รายงานประจำปี 2564 และสถิติที่สำคัญ

 รายงานการให้บริการรักษาผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

 จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

 รายงานกิจกรรมสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     • งานควบคุมโรค
     • งานเภสัชกรรม
     • งานทันตสาธารณสุข
     • งานสุขภาพจิต
     • งานอนามัยแม่และเด็ก
     • งานโภชนาการ
     • งานสาธารณสุขชุมชน
     • งาน Covid-19
     • งานสงเคราะห์ทางสาธารณสุข
     • งานควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
     • งานวัณโรค
     • งานชันสูตรสาธารณสุข
     • งานบำบัด รักษาและการป้องกันการติดยาเสพติด
     • งานสัตวแพทย์สาธารณสุข

 

 จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี/เกรด C (3 ดาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

 จำนวนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 20 ลำดับแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

 รายงานการควบคุมและการระงับเหตุรำคาญในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สถิติเหตุรำคาญที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของกรุงเทพมหานคร ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามรายเขต
 

 สถิติเหตุรำคาญของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 


รายงานประจำปี 2553 - 2564

 รายงานประจำปี 2564 

 (ดาวน์โหลด)

 รายงานประจำปี 2563 

 (ดาวน์โหลด)

 รายงานประจำปี 2561 

 (ดาวน์โหลด)

 รายงานประจำปี 2560 

 (ดาวน์โหลด)

 รายงานประจำปี 2559 

 (ดาวน์โหลด)

 รายงานประจำปี 2558 

 (ดาวน์โหลด)

 รายงานประจำปี 2557 

 (ดาวน์โหลด)

 รายงานประจำปี 2556 

 (ดาวน์โหลด)

 รายงานประจำปี 2555 

 (ดาวน์โหลด)

 รายงานประจำปี 2554 

 (ดาวน์โหลด)

 รายงานประจำปี 2553 

 (ดาวน์โหลด)