ส่วนราชการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 

  สำนักงานเลขานุการ
ที่อยู่ : 189 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 4 
กทม.2 ถ.มิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : secretarial.doh@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2245 7605, 0 2203 2838
โทรสาร : 0 2203 2838

  กองสร้างเสริมสุขภาพ
ที่อยู่ : 189 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 10
กทม.2 ถ.มิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : php.anamai@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2203 2860
โทรสาร : 0 2203 2741

  สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
ที่อยู่ : 189 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 11 
กทม.2 ถ.มิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : health.ed.media@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2203 2857, 0 2203 2858
โทรสาร : 0 2203 2857

  กองทันตสาธารณสุข
ที่อยู่ : 189 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 3 
กทม.2 ถ.มิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : dentplanbma2012@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2203 2874
โทรสาร : 0 2203 2875

  สำนักงานป้องกันและบำบัดการ
ติดยาเสพติด
ที่อยู่ : 10 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ชั้น 7
ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : bmasode@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2354 4234-5
โทรสาร : 0 2354 4243

  กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่อยู่ : 124 / 6 อาคารกิ่มเลื่อน น้อยวัฒน์
ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : aidsbma@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2860 8751-6, 0 2860 8201
โทรสาร : 0 2860 8760

  สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
ที่อยู่ : ถ.มิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : staff.phvd@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2248 7417, 0 2245 3311
โทรสาร : 0 2247 2719

  กองการพยาบาลสาธารณสุข
ที่อยู่ : 2 อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6
ถ.ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์ : it_nurse@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2276 3904, 0 2276 5636,
โทรสาร : 0 2276 3911

  สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข
ที่อยู่ : 663 (อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 7)
ถ.สาธุประดิษฐ์ 55-57 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อีเมล์ : labbma@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2294 2885, 0 2294 2907
โทรสาร : 0 2294 2885, 0 2294 2907

  กองสุขาภิบาลอาหาร
ที่อยู่ : 10 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ชั้น 8
ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : foodsanitation@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2035 1861-2 
โทรสาร : 0 2035 1861-2 ต่อ 5 

  กองเภสัชกรรม
ที่อยู่ : 320 หมู่ 6 ซอยเคหะชุมชนท่าทราย
ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210
อีเมล์ :pharmabangkokgr@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 2580 8782, 0 2580 7461,
0 2580 5172
โทรสาร : 0 2580 6842

  กองควบคุมโรคติดต่อ
ที่อยู่ : 189 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 2 
กทม.2 ถ.มิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : epid_bma@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0 2203 2883, 0 2203 2885,
0 2203 2886
โทรสาร : 0 2203 2884

  สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :10 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ชั้น 8
ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : envbma07@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 2354 4226-30
โทรสาร : 0 2002 8446