GREEN  ค่านิยมร่วม (Shared Values) สำนักสิ่งแวดล้อม

 
G : GO มุ่งไปข้างหน้า
มีวิสัยทัศน์ รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความพยายามมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานให้ บรรลุเป้าหมายกรุงเทพฯเมืองสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมุ่งพัฒนาองค์กรให้มี ความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
 
 
R : Responsibility ด้วยความรับผิดชอบ
ทำงานด้วยความตั้งใจ สนใจ เอาใจใส่ ด้วยความพากเพียรพยายาม มุ่งมั่นในหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน อดทนต่อปัญหาอุปสรรค เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่กำหนด ยอมรับผลการกระทำทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นด้วย 
 
E : Efficiency อย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จโดยมีความประหยัดหรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) เสร็จทันเวลา มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 
 
E : Effectiveness เกิดประสิทธิผล
ปฏิบัติงานหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่สามารถตอบสนองความคาดหวังและสร้างความสุขให้กับประชาชน มุ่งเน้นผลงานที่เป็นเลิศ พัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
 
N : Network ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็ง
แสวงหาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ผนึกกำลัง  เพิ่มพลังทวีคูณผลลัพธ์ในการทำงานเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

*****************************************

วัฒนธรรมองค์กร

 
รู้หน้าที่  รู้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและพยายามทำให้สำเร็จ ภาระรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติสอดคล้องกับสถานภาพและบทบาทของบุคคล

สามัคคีพร้อม   ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างทางความคิด เกิดความสมานฉันท์ มีความสามัคคี  ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกัน อย่างสันติ

การเอาใจใส่  เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การทำงานบรรลุจุดมุ่งหมายด้วยดี และผู้ที่ร่วมทำงานก็มีความสุขและรู้สึกว่าตนนั้นมีคุณค่าแก่องค์กร 

รักใคร่แบ่งปัน การเสียสละสิ่งของหรือทรัพย์ของตนให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือ  การแบ่งปันเป็นคุณธรรมที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

*****************************************

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ