สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2554

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2555

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2556

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2557

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2558

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567

 เดือนตุลาคม 2566