กทม.ร่วมกับฟูกูโอกะ จัดอบรมออนไลน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะตามแนวคิด Circular Economy

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
image
นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบ Zoom Application โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานการต่างประเทศ จำนวน 45 คน เข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ หลักการและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับการจัดการมูลฝอย (Concept of Circular Economy for Waste Treatments) และนวัตกรรม/กระบวนการต้นแบบระบบการรีไซเคิลของจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Recycling System: Innovation and Best Practice) โดยผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Lecturer) จะเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะตามแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนของเมืองฟูกูโอกะ แก่บุคลากรของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานการต่างประเทศ เพื่อจะได้นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดำเนินชีวิตและบริบทของเมือง นำร่องในอาคารสำนักงานและบุคลากรของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานการต่างประเทศ และจะมีการขยายผลความสำเร็จนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงชุมชนภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมต่อไป

ด้าน นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า เป็นไปตามโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Pracetice) กับเมืองพี่เมืองน้อง โดยจังหวัดฟูกูโอกะ เป็นหนึ่งในเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือในข้อตกลงฉันมิตรระหว่างกัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 โดยมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง การอบรมผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งจังหวัดฟูกูโอกะเป็นเมืองที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะตามแนวคิด Circular Economy โดยสำนักงานการต่างประเทศร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่นำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการขยะในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย