หารือปรับร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ พร้อมดึงเครือข่ายร่วม WFH ลดฝุ่น

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
image

วันนี้ (15 ก.ย. 66) เวลา 14.30 น. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และการประชุมผ่านระบบทางไกล โดย ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่น ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญโดยช่วงที่ผ่านมาได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2566 อาทิ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีการคาดการณ์พยากรณ์ค่าฝุ่น PM2.5 รวมถึงได้ขยายความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อร่วมลดฝุ่นฯ ในกรุงเทพฯ ด้วยการ Work from Home (WFH) เพื่อลดฝุ่นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์ในการเดินทางและป้องกันสุขภาพของพนักงาน มุ่งเน้นการลดฝุ่นตั้งแต่แหล่งกำเนิด ด้วยการตรวจสถานประกอบการที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นอย่างต่อเนื่อง การป้องกันฝุ่นจากการเผาชีวมวล การเผาขยะ เผาตอซังข้าว โดยต้องร่วมมือกับจังหวัดปริมณฑลในการแก้ไขปัญหาด้วย นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยการเปิดคลินิคปลอดฝุ่นในโรงพยาบาลสังกัด กทม. อย่างไรก็ตามจะได้มีการนำประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเผาชีวมวลซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ การจำกัดรถเข้าบางพื้นที่ เป็นต้น หารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

สำหรับการประชุมในวันนี้คณะกรรมการฯ ได้หารือปรับปรุงแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566 เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ปี 2567 โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตเพื่อนำไปปรับเพิ่มเติมในแผนฯ อาทิ ศึกษาผลกระทบของฝุ่นในระดับทุติยภูมิ การให้ความสำคัญกับมลพิษชนิดอื่นที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน ให้จัดทำและรวบรวมข้อมูลและพิกัดของโรงงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิด PM2.5 และแหล่งกำเนิดต่าง ๆ โดยประสานข้อมูลกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม การขอความร่วมมือกรมอุตุนิยมวิทยาในการปล่อยบอลลูนตรวจวัดอากาศ การเร่งรัดตรวจเชิงรุกต้นทางจากแพลนต์ปูน/ไซต์ก่อสร้าง โดยหามาตรการให้ผู้ใช้รถต้นทางรับผิดชอบในการปล่อยมลพิษ การศึกษามาตรฐาน PM2.5 จากปล่องโรงงาน และการจัดตั้งสภาลมหายใจแห่ง กทม. เป็นต้น โดยกรุงเทพมหานครจะนำไปเพิ่มเติมในร่างแผนปฏิบัติการฯ ปี 2567 และให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งก่อนเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป   

การประชุมวันนี้มี นายชาตรี  วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม  ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของกรุงเทพมหานคร นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร นายประพาส  เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมธุรกิจพลังงาน กรมอุตุนิยมวิทยา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร กรมสรรพสามิต กรมควบคุมโรค กรมอนามัยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม