แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1
-------------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สรุปผลการสำรวจ)
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2563
แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563

โครงการการจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม         
       งานความปลอดภัยในการขับรถยนต์ส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2563


-------------------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562
ายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายงานสรุป)

-----------------------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

---------------------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560