ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 99)

 

สำนักสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย

          1. สำนักงานเลขานุการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานอำนายการและเลขานุการ  การบริหารงานบุคคล งานการคลัง การเงินและบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานนิติกรรมและสัญญา งานประชาสัมพันธ์  งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
          โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้  กลุ่มงานช่วยนักบริหาร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานนิติการ 
         
         2.  กองนโยบายและแผนงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการศึกษาสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ การให้ความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการอบรม สัมมนา การบริการข้อมูลทางวิชาการ การจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การลดปริมาณมูลฝอยและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  การศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และการจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักกับสำนักงานเขตให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุม ติดตามประเมินผลและรายงานผลข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมดูแลระบบและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
          กองนโยบายและแผนงาน แบ่งส่วนราชการภายในประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม และกลุ่มงานสารสนเทศ
 
          3. สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล การตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงวิธีดำเนินการ  การควบคุมและการบริหารจัดการของเสียอันตรายทั้งการจัดเก็บ การขนส่งและการกำจัด รวมทั้งการพัฒนามาตรการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ การดำเนินการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปจาก ตลาด สถานที่สำคัญ มูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือท่องเที่ยว เรือสินค้า และเก็บขนมูลฝอยที่ไม่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขต  การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การควบคุมการบำบัดไขมันและสิ่งปฏิกูล การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดสิ่งปฏิกูล การนำกากตะกอกไขมันและสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์อื่นๆ การควบคุมดูแลรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาชั่วคราว การสนับสนุนการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยเร่งด่วน การกวาดล้างถนนสายหลักและสะพานลอยรถยนต์ข้าม การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยค่าตอบแทนรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาชั่วคราว  งานด้านการละเมิดทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
          โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานบริการวิชาการ ส่วนบริการจัดการมูลฝอย ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด  ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย  ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล ฝ่ายขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน  ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันอ่อนนุช  ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแขม
         
         4. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอากาศและเสียงในบรรยากาศให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยจัดทำแผนการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ให้การสนับสนุนและกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงในระดับเขต การควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะหรือแหล่งก่อมลพิษอื่น งานศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพิจารณาออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ออกเป็นข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
          โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง  กลุ่มงานควบคุมมลพิษ1  กลุ่มงานควบคุมมลพิษ2  กลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
          5. กองกำจัดมูลฝอย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาดำเนินงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม  
           โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานวิศวกรรม ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนยกำจัดมูลฝอยหนองแขม ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม
    
          6. สำนักงานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร การปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าในสวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลาง ทางเท้าในถนนสายสำคัญต่างๆ และสถานที่ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ การตัดแต่ง ขุดย้าย ศัลยกรรมต้นไม้ การขยายพันธุ์ การประดับตกแต่งต้นไม้ การตกแต่งเมือง กำหนดแนวทางวางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การบริหารงานสวนสาธารณะ การเพิ่มบริการต่างๆ ในสวนสาธารณะ เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการเกษตรการให้การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ และวิชาการเกษตรแก่ส่วนราชการอื่น เยาวชน และประชาชนทั่วไป การสำรวจรังวัดประมาณการจัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบ ประมาณการงบประมาณในการจัดสร้างสวน แหล่งนันทนาการ และการกีฬาของสำนักงานสวนสาธารณะ การวางแผน กำหนดนโยบาย แนวทางดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้แก่สำนักงานเขตให้คำแนะนำด้านวิชาการเกษตรและการออกแบบสวนและต้นไม้ สนับสนุนพันธุ์ไม้ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับสำนักงานเขตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
          โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานออกแบบสวน  ฝ่ายปลูกบำรุงรักษา  กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้  ฝ่ายซ่อมบำรุง ส่วนสวนสาธารณะ1  ส่วนสวนสาธารณะ2