ประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) >>> ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) >>> ดาวน์โหลดไฟล์

แนวทางปฏิบัติตามประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) >>> ดาวน์โหลดไฟล์

แบบรายงาน การรับของขวัญและของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือของที่ระลึก ตามประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) >>> ดาวน์โหลดไฟล์

ทะเบียนคุม (ทะเบียนการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด) >>> ดาวน์โหลดไฟล์