มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักสิ่งแวดล้อม

- สำนักงานเลขานุการ

- กองนโยบายและแผนงาน

- สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

- กองกำจัดมูลฝอย

- สำนักงานสวนสาธารณะ